Hebreiska Universitetets vänner i Sverige - historik och tankar om framtiden

Einstein Institutet för Matematik
Hebreiska Universitetets Mount Scopus Campus

Hebreiska Universitetet – ett multidiciplinärt centrum i Israel för högre studier och forskning.

Drömmen om ett judiskt universitet i Israel ingick i den sionistiska visionen. Förvärvandet av mark 1918, det nuvarande Mount Scopus i Jerusalem, innebar att drömmen var på väg att förverkligas. Bland grundarna finner man Chaim Weizmann, Albert Einstein, Sigmund Freud och 1925 öppna­des Hebreiska universitetet med totalt 33 lärare och 141 studenter. De när­maste 20 åren innebar en stark tillväxt med nya fakulteter och institutioner inom humaniora, medicin, pedagogik och lantbruksvetenskap och natur­ligtvis etableringen av navet i all bildningsverksamhet – inrättandet av ett universitetsbibliotek. Kriget 1948 isolerade Universitetet från den israeliska delen av Jerusalem varför olika delar av Universitet förlades till andra delar av Jerusalem. Sedan 1953 har universitetets ursprungliga campusområde utvidgats och omfattar ett antal områden i Jerusalem bl.a. Ein Kerem som tillsammans med Hadassahsjukhuset bildar ett medicinskt centrum. Efter sexdagarskriget (1967) blev Mount Scopus åter centrum för Universitetet. Hit förlades också 1971 School of Overseas Students, som kom att bli en viktig del av den internationella kontaktytan mot unga forskarstuderande.

Hebreiska universitetet har idag ca 24 000 studenter varav 2000 inter­nationella gäststuderande, 1050 lärare/forskare och registret över verksam­heter omfattar ca 3000 projekt. När Professor Robert J. Aumann mottog priset i ekonomi till Alfred Nobels minne 2005, var han en av flera pris­tagare som studerat vid Hebreiska universitetet: David J Gross (fysikpriset 2004), Avram Hershko, Aaron Ciechanover (kemipriset 2004; den senare Technion Haifa univ.) och Daniel Kahneman (priset i ekonomi till Alfred Nobels minne 2002) . Kanske kan vi räkna in i denna skara också Albert Einstein (fysikpriset 1921). Vi kan också glädjas åt att priset i kemi 2006 tilldelats professor Roger Kornberg; också han med en förankring i Hebreiska universitetet (adjungerad professor vid Institutionen för biolo­gisk kemi).


Universitetsområden (Campus)

  • Mount Scopus - Fakulteterna för humaniora, sociologi, juridik, ekonomi, Rothberg International School
  • Givat Ram - Fakulteterna för naturvetenskap (kemi, informationsteknologi, matematik, fysik m.m.)
  • Ein Kerem  - Medicinska fakulteten (Hadassah medicinska institut, medicinska forskningsinstut, Farmaceutiska skolan, Vårdutbildning), Tandläkarskolan och institutioner inom dental vetenskap m.m.
  • Rehovot - Lantbruksvetenskapliga fakulteten (biokemi, institutioner för näringslära, växtgenetik, veterinärvetenskap m.m.)

Vänföreningen

Den som tog initiativet till bildandet av en svensk vänförening var professor Erik Wolff, som också fram till sin död (1970) var dess ordförande. Han kom att i denna egenskap följas av docent Bernhard Tarschys som avled 1978. Den dåvarande riksdagsmannen numera chefen för Svenska institutet Olle Wästberg ledde därefter verksamheten. Olle Wästberg efterträddes på ordförandeposten av ambassadör Sten Sundfeldt som lämnade rodret till professor Martin H:son Holmdahl (Uppsala universitet). Martin ringde mig en dag och frågade om jag ville delta i Hebreiska universitetets vänförenings arbete. “Jo, - det kunde jag väl göra, hann jag nästan med att säga, innan Martin sa:” bra, vi har ett möte hos Toivo Sibirzeff i Stockholm nästa vecka. Du kan åka ner till Stockholm med mig”. Jag var väl lika överraskad som min hustru när jag senare den kvällen vid hemkomsten förklarade att jag blivit ordförande i en vänförening med anknytning till Hebreiska universitetet i Jerusalem. Jag hade faktiskt inte vetat om föreningens existens. De följande sex åren fick jag emellertid lära mig mycket om Hebreiska universitetet och efter en rundresa i Israel också om de övriga universiteten. Åren som ordförande innebar en fascinerande inblick i staten Israels intellektuella kraftcentra. År 2001 var det dags att lämna över ordförandeskapet till Winni Fejne. Winni, kansliråd vid Utrikesdepartementet, hade ett genuint intresse för Universitetet, bl.a. dess arbete för synskadade och cancerforskning som Winnis familj hade stött med donationer. Det kändes bra att det nu blev en kvinna i ledningen. Hösten 2004 förordnades Winni som minister vid svenska ambassaden i Dublin och måste då lämna sitt uppdrag som Vänföreningens ordförande. Föreningens nuvarande ordförande är Peter Goldman som tillsammans med Ulf Abel, Karin Samuelsson, Per Hägglund, Vera Wolff-Stolov, Gunilla Storch och Yvonne Marcus Meyer svarar för verksamheten. Inom styrelsen fördelas arbetet: Karin är programansvarig och biträds av Vera. Eva var till helt nyligen kassaförvaltare. Det är viktigt att bokföringen hos en förening som förmedlar gåvor, stipendier och donationer blir ansvarsfullt utförd. Eva har lagt ner ett stort arbete härvidlag. Vår nuvarande kassaförvalterska är Gunilla som sköter bokföringen. Fram till sin bortgång var Hans Michaeli, med lång erfarenhet som förmedlare av donationer, ansvarig för föreningens stipendieverksamheten. Tillgången till John som sekreterare är ovärderlig och Ulf är eminent representant för kultur och vetenskap. Bengt handlägger de amerikanska stipendierna som utgår från organisationen “Thanks to Scandinavia”.

Ett kvartsekel med Hebreiska universitetets vänner – några reflektioner av en tidigare kassaförvaltare, Hans Michaeli

Hans har under lång tid gjort väldigt stora insatser för vänföreningen. I samband med Hans bemärkelsedag för ett antal år sedan, beslöt styrelsen etablera sin stipendieverksamhet i Hans namn (Hans Michaeli Stipendiefond). Hans Michaeli hann, kort före sin bortgång nyligen, sammanställa följande rader:

I år är det ett kvartssekel sedan jag kom i kontakt med Hebreiska Universitetets Vänner. Det gick till så att i december 1981 avled en bekant till mina föräldrar, advokaten Ernst Baburger i Stockholm. I sitt testamente hade han utsett mig till testamentsexekutor. I och för sig märkligt att utse en icke-jurist till detta värv, men jag uppfattade det som den formen för hedersuppdrag som man inte får säga nej till. Hälften av kvarlåtenskapen skulle tillfalla Hebreiska Universitetet i Jerusalem som i Sverige företräddes av Föreningen Hebreiska Universitetets Vänner. Ordförande blev under denna tid Ambassadören Sten Sundfeldt, som tidigare bl.a. företrätt Sverige i Israel och blivit en varm Israelvän. Kassaförvaltare i Samfundet var advokaten Josef Fischler. Denne biträdde ofta vid skrivning av testamente och när vederbörande inte hade några anhöriga, vilket tyvärr förekom rätt ofta, föreslog han Universitetet som testamentstagare.

Boutredningen blev ett omfattande och intressant arbete som ledde till att Universitetet fick en fond för studier i juridiska ämnen på ett sjusiffrigt belopp.

Advokat Fischler måtte ha tyckt att jag skött mitt uppdrag väl, ty när han i slutet av 1980-talet drog sig tillbaka från sin yrkesverksamhet föreslog han mig som sin efterträdare. Jag tog emot detta uppdrag inte minst för att jag ansåg – och fortfarande anser – Universitetet som ett bålverk för vetenskap, frihet och demokrati.

År 1991 avgick Ambassadör Sundfelt av åldersskäl från sin uppgift och efterträddes av tidigare Rektor Magnificus vid Uppsala Universitet Martin H:son Holmdahl, en lika stor demokrat och Israelvän som Sten Sundfeldt.

Efter en lång tid som kassaförvaltare och handläggare av testamentsärenden börjar det nu bli dags att “njuta sitt otium”. För min del har arbetet för Hebreiska Universitet i Jerusalem varit mycket intressant och givande. Jag vill begagna tillfället och tacka mina styrelsekolleger för deras goda och hjälpsamma samarbete. Under rådande svårigheter för Israel och ofta orättvis kritik mot landet anser jag det vara särskilt viktigt att ta vara på de möjligheter till samförstånd och fred som kontakterna med Universitetet ger.
(Hans Michaeli gick bort i oktober 2007).

Vänföreningens verksamhet

Av den korrespondens som finns bevarad framgår att föreningen till en början såg som sin främsta uppgift att förmedla donationer till Universitetets utbyggnad och verksamhet. Betydande ekonomiskt bidrag kunde föras över till Universitetet genom insamlingar och testamenterade medel. Grunden lades för ett antal stiftelser destinerade för olika ändamål som idag är den ekonomiska grunden för dessa verksamheter vid Universitetet.

Utan tvekan behöver Universitetet även idag ekonomiskt stöd för sin vidare utbyggnad och fram för allt för att upprätthålla sin verksamhet. Ett annat ändamål som vi idag finner viktigt är stipendier till forskarstuderande som under en viss period vill studera vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Vi finner det angeläget att studenter i Sverige kan få tillfälle studera i Israel. Den kvalificerade utbildning och forskarmiljö Universitetet kan erbjuda är i sig något gynnsamt. Till detta kommer det värdefulla yrkesmässiga och sociala kontaktnät som skapas på ett tidigt stadium i den unge forskarens verksamhet. Både universiteten i Israel och i Sverige har nytta och glädje av att utveckla sådana nätverk. Det kan också vara så att en vistelse i Israel ger insyn och upplevelser som kan skapa en bättre förståelse för de problem landet Israel brottas med genom en närvaro i landet än att ta ställning från åskådarplats på ett betryggande avstånd från problematikens härdpunkt.

Fakta

1882    Professor Herman Zvi Shapira föreslår inrättandet av ett universitet för det judiska folket, vilket tas upp vid 11:e sionistkongressen
            1913.
1918    Grundstenen placeras på Mount Scopus. Formella öppnandet av Hebreiska universitetet sker 1925.
1936    Första doktorsexamen.
1948    Den 13:e april dödas 77 av Universitetets anställda i en attack mot en konvoj till Mount Scopus. Mount Scopus isoleras från Västra
            Jerusalem.
1949    Etablering av Hadassah medicinska skola, Juridiska fakulten och Centrum för vuxenutbildning, under provisoriska förhållanden.
1955    Overseas students programmet startar.
1958 -  Campusområdena Ein Kerem och Givat Ram grundas. Den akademiska aktiviteten kan återupptas på Mount Scopus 1979 sedan man
1960    kunde börja återuppbyggnaden 1967.
2006    Universitetet har 24.300 studenter, 32 miljoner $ i royalties från bl.a. läkemedel mot Alzheimer’s sjukdom, läkemedel mot cancer och
            speciellt hållbara tomatsorter. Mer än 1.200 patent har registrerats som en produkt av teknologisk verksamhet.


Thanks to Scandinavia

Thanks to Scandinavia är en stiftelse, med säte i USA, som grundades för drygt 40 år sedan till minne av personer, främst i Skandinavien, som med livet som insats hjälpte medmänniskor under andra världskriget. Året var 1957 när amerikanen Richard Netter av en händelse kom att läsa en bok med historier som beskrev hur ett antal judar räddades genom insatser av människor i Skandinavien. Några år senare (1963) etablerades samarbete med Victor Borge (eg. Børge Rosenbaum), dansk och mest känd som en makalös komiker och pianist.

Stiftelsen delar ut stipendier till elever och lärare för att stärka sociala och humanistiska relationer mellan Skandinavien och Amerika. Bland dessa stipendier finns också de som erbjuder vistelse vid Hebreiska universitet för forskarstuderande i Skandinavien. Vänföreningen har fått förtroendet att delta i utdelningen av dessa stipendier.

Några tankar i tiden

Skopusberget har fått stå som symbol för den judiska statens början och dess pånyttfödelse. Det var här det judiska folket under Josuas ledning lär ha tågat in i det Heliga landet, det var här Titus samlade sina legioner för att tillintetgöra den judiska staten och det var här man placerade grundstenen till det judiska universitetet. När så skedde 1918, talade flera delegater om att förvandla hat till vänskap och att Universitetet skulle verka för de upphöjda tankar av idealism som judendomen genom sekler varit förbunden med, trots alla förföljelser.

Förhoppningen var att icke religiösa och religiösa grupper inom Universitetet skulle kunna integreras och nyvunnen kunskap smältas samman med historisk erfarenhet och därmed utveckla landet till ett demokratiskt samhälle karakteriserat av kunskap, förnuft och tolerans. Den lilla ljuslåga som sedan årtusenden brinner i synagogorna invid torarullarna har jag velat se som symbol för att detta en dag skall förverkligas. I en sådan demokrati önskar jag att de vars rötter ryckts upp, åter skall kunna rota sig. Ett sådant demokratiskt judiskt samhälle skulle också bidra till att de, som känner en fast kulturell samhörighet med det land vi lever i, också skall kunna stå för att vara jude, utan skuggan av Shylocks gestalt.

Verksamheten vid universiteten är en källa till det fria, icke fundamentalistiska samhällets livskraft. För att kunna fungera måste ett universitet tillförsäkras resurser och stöd, som möjliggör verksamhet på lång sikt och oberoende av politiska strömningar. Med den politiska instabilitet som råder, inrikes och i förhållande till grannländerna, och som för lång tid kommer att sätta sin prägel på det israeliska samhället, ser vänföreningen det som angeläget att universiteten i Israel får det stöd som är nödvändigt för att trygga verksamheten inom forskning och en vetenskapligt baserad undervisning.

Uppsala, november 2007
Bengt Meyerson
Professor och tidigare ordförande

Mount Scopus skyline
Mount Scopus Campus
Albert Einstein tillsammans med Leo Schwartz och High Salpeter från The American Friends (1949).
Albert Einstein tillsammans med Eliahu Elath, Israels dåvarande ambassadör till USA och senare rektor vid Hebreiska Universitetet (1950). Foto: Edward H. Zwerin (med tillstånd av The Albert Einstein Archives, The Hebrew University of Jerusalem, Israel).